Razem bezpieczniej

 
Program “Razem Bezpieczniej” to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest to zatem program pracy zespołowej na rzecz polepszenia jakości życia pod względem bezpieczeństwa.
Program jest zgodny z zaakceptowanymi przez Radę Ministrów „Założeniami do opracowania Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015”, których jednym z priorytetów jest “Budowa zintegrowanej wspólnoty systemu bezpieczeństwa i zasad współpracy”. W dokumencie tym wskazuje się, że przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mając na celu ograniczenie przestępczości pospolitej.
 
Głównymi celami Programu „Razem Bezpieczniej” są:
 • wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski,
 • zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną,
 • poprawa wizerunku i wzrost zaufania społecznego do Policji i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Podmioty odpowiedzialne za realizację efektów:
 • głównym koordynatorem działań realizowanych w ramach programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który przy wsparciu Komendanta Głównego Policji kieruje zespołem koordynacyjnym,
 • na poziomie województwa zadania wynikające z realizacji programu koordynuje wojewoda, przy pomocy zespołu,
 • jednostki samorządu terytorialnego (na poziomie powiatu i gminy włączające się w realizację programu na zasadzie dobrowolności),
 • na szczeblu powiatu wiodącą rolę w realizacji zadań wynikających z założeń programu „Razem Bezpieczniej” pełnią: starosta, przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku,
 • w gminach, zadania w zakresie zapobiegania przestępczości i zapewnienia porządku inicjuje i realizuje wójt (burmistrz, prezydent miasta),
 • w ramach realizacji poszczególnych zadań mogą być tworzone grupy robocze złożone z przedstawicieli podmiotów zaangażowanych oraz specjalistów zaproszonych do współpracy,
 • partnerami administracji rządowej w realizacji programu są także organizacje społeczne, kościoły, związki wyznaniowe.
Obszary działania wyznaczone przez program:
 • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.
 • Przeciwdziałanie przemocy domowej.
 • Bezpieczeństwo w szkole.
 • Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej.
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej.
 • Ochrona dziedzictwa narodowego przed kradzieżami, dewastacją i nielegalnym wywozem za granicę.
Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania
Zadania dla Policji:
 1. Rzetelna analiza stanu służby prewencyjnej Policji, ze wskazaniem głównych problemów i oceną współpracy ze strażami gminnymi, (miejskimi) i innymi podmiotami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 2. Zintegrowana organizacja i dyslokacja służby:
 • realizowana na podstawie rzetelnych analiz uwzględniających dane i doświadczenia różnych komórek organizacyjnych Policji oraz map zagrożeń, opracowywanych wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi,  zawierających informacje m.in. uzyskane w wyniku konsultacji społecznych, badań potrzeb oraz problemów społeczeństwa,
 • zapewniająca koordynację działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji,
 • zapewniająca komunikację między różnymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa, w celu wspólnego planowania i koordynacji działań oraz oceny osiągniętych efektów.
 1. Zwiększenie liczby patroli Policji.
 2. Aktywny dzielnicowy, jako policjant pierwszego kontaktu, identyfikujący lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego, dostarczający ważnych dla organizacji służby Policji informacji pochodzących z rozpoznania rejonu, animujący lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa.
 3. Zwiększenie odpowiedzialności Policji przed społecznościami lokalnymi, oraz innych podmiotów działających na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku.
Bezpieczeństwo w szkole
Zadania dla Policji:
 1. Rzetelna analiza i identyfikacja problemów bezpieczeństwa szkolnego nie tylko na poziomie ogólnym, ale także w odniesieniu do konkretnych kategorii szkół lub  poszczególnych placówek oświatowych i ich okolic.
 2. Zbudowanie mechanizmów współpracy nauczycieli – rodziców – uczniów i Policji wraz ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz egzekwowanie wzajemnej odpowiedzialności w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa w szkole.
 3. Zwiększenie skuteczności ochrony szkół:
 • patrole szkolne, w tym tworzenie posterunków w rejonach najbardziej zagrożonych,
 • powiązanie odpowiedzialności policjantów i strażników gminnych (miejskich) za określone „rejony szkolne”,
 • upowszechnienie wizyjnego monitorowania wejść do publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
 1. Konsekwentne reagowanie na zjawiska patologiczne – budowanie przekonania, że nie są one tolerowane.
 2. Systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół i okolic, w szczególności dróg do i ze szkoły.
Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
Zadania dla Policji:
 1. Analiza zagrożeń przeprowadzona wspólnie przez Policję, Straż Graniczną, administrację odpowiedzialną za transport, Straż Ochrony Kolei, spółki kolejowe - ustalenie szlaków, miejsc, czasu i charakteru najpoważniejszych zagrożeń.
 2. Dokonanie podobnej analizy w odniesieniu do publicznej komunikacji miejskiej, we współpracy z administracją samorządową i przy wykorzystaniu opinii mieszkańców.
 3. Organizacja służby adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń. Wykorzystanie Straży Granicznej do realizacji zadań w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Zadania, w tym dla Policji:
 1. Zwiększenie liczby i aktywności patroli policyjnych na drogach, szczególnie w rejonie dużych miast (zintensyfikowanie kontroli w zakresie wykrywania substancji psychoaktywnych u kierowców, intensyfikacja kontroli prędkości pojazdów wraz z ciągłym wdrażaniem nadzoru automatycznego).
 2. Usprawnienie działań z zakresu kontroli technicznej pojazdu.
 3. Intensyfikacja kontroli przewoźników pod względem przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym.
 4. Edukacja na rzecz kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników tego ruchu.
 5. Upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego.
 6. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 7. Zaostrzenie przepisów prawa, których naruszanie powoduje występowanie najcięższych i najczęściej powtarzających się wypadków drogowych (np. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).
Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej
Zadania, w tym dla Policji:
 1. Zorganizowanie systemu komunikowania między Policją a przedsiębiorcami, przez włączanie rzetelnych przedsiębiorców do współpracy na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólną identyfikację najistotniejszych problemów, w celu bezpiecznego prowadzenia uczciwej działalności gospodarczej.
 2. Objęcie zwiększonym dozorem policyjnym miejsc, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej jest szczególnie zagrożone.
Ochrona dziedzictwa narodowego
Zadania, w tym dla Policji:
 1. Podejmowanie międzyinstytucjonalnych,  skoordynowanych inicjatyw na rzecz ochrony zabytków, m.in. wspólnych inspekcji i kontroli obiektów ze zgromadzonymi dobrami kultury, dokonywanych przez przedstawicieli wojewódzkich konserwatorów zabytków, Policji i Straży Pożarnej.
 2. Upowszechnianie nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeń (wraz z monitoringiem), zarówno na wypadek klęsk żywiołowych, jak i przestępczej działalności człowieka, np. kradzieży, dewastacji.
 3. Poprawa wymiany informacji o skradzionych i poszukiwanych zabytkach, w oparciu o przepis art. 23 ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 4. Stworzenie centralnego systemu informacji o wydanych pozwoleniach na wywóz zabytków za granicę.
 5. Podjęcie działań nad stworzeniem w strukturach organów ścigania specjalistycznej komórki do zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom.

Wewnętrzne działania Policji wynikające z wyznaczonych zadań:

 • zintegrowana organizacja i dyslokacja służby,
 • analiza stanu służby prewencyjnej,
 • zwiększenie liczby patroli Policji,
 • opracowanie nowego modelu pracy dzielnicowego,
 • zapewnienie spójności realizacji zadań prewencji w skali kraju,
 • opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania informatycznego zakresie organizacji służby prewencyjnej,
 • promowanie profesjonalizmu i zaangażowania w służbie,
 • budowa partnerstwa z administracją samorządową,
 • rejestracja i archiwizacja wszystkich zgłoszeń na numery alarmowe 112 i 997.
Adresatem programu, szczególnie w aspekcie edukacyjnym jest szeroko rozumiane społeczeństwo, wybrane grupy tzw. podwyższonego ryzyka - młodzież, osoby starsze, oraz społeczności lokalne.

Metryczka

Data publikacji : 30.09.2009
Data modyfikacji : 26.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Osińska KPP Gniezno
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Bloch
do góry