Praktyki - Praktyki studenckie - Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie

WARUNKI PRZYJĘĆ

NA PRAKTYKI W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI

W GNIEŹNIE

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.)

 

 

I. Wymagane dokumenty

Kandydaci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie;
 2. skierowanie ze szkoły/uczelni na praktykę lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni;
 3. kserokopia dowodu osobistego i legitymacji szkolnej/studenckiej;
 4. zakres (program) praktyki;
 5. kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 6. dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk w szkole / na uczelni;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
 8. dwa egzemplarze umowy (wzór poniżej) podpisane przez osobę ubiegającą się o odbycie praktyk w KPP w Gnieźnie
 9. inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych; 
 

II. Termin i miejsce składania dokumentów
Kandydat, który ma zamiar odbywać praktykę w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie składa dokumenty zaadresowane na Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno.UWAGA:

Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.

III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów

 1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).
 2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:
       - zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez ucznia/studenta komórki organizacyjnej
       - możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.
 3. Kandydat otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

 

IV. Przebieg praktyki

 1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki zainteresowany:
       - zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,
       - zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,
       - odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż,
       - zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
 2. Odbywanie praktyki polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych KPP w Gnieźnie.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

 

V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk

 1. Praktyki w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie są nieodpłatne.
 2. Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia w czasie trwania praktyki.
 3. Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę

 

Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Gnieźnie pod nr tel. 61 426 02 79.

Metryczka

Data publikacji : 25.08.2009
Data modyfikacji : 04.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Osińska KPP Gniezno
Osoba modyfikująca informację:
Anna Osińska
do góry