Ewidencje i rejestry

Prowadzone w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie ewidencje i rejestry

 

Komisariat Policji w Czerniejewie
 
 1. Rejestr Śledztw i dochodzeń
 2. Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia
 3. Rejestr spraw o wykroczenia
 4. Rejestr korespondencji wpływającej
 5. Rejestr zatrzymanych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych
 6. Rejestr korespondencji wychodzącej
 7. Rejestr notatników
 8. Rejestr systemu AFIS
 9. Rejestr wezwań do udzielenia asysty
 10. Rejestr spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego
 11. Rejestr zażaleń na zatrzymanie osoby
 12. Rejestr kancelaryjny w prawie ewidencji ukaranych kierowców
 13. Rejestr przekazanych mandatów karnych
 14. Rejestr kolizji drogowych
 15. Książka doręczeń
 16. Pocztowa książka nadawcza
 17. Wykaz przesyłek nadanych
 18. Dziennik korespondencji sekretariatu
 19. Skorowidz imienno – rzeczowy do dziennika korespondencyjnego
 20. Skorowidz osób podejrzanych
 21. Skorowidz osób zawiadamiających o przestępstwie
 22. Skorowidz osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa
 23. Księga dowodów rzeczowych
 24. Rejestr przyjęć interesantów
 25. Książka służby
 26. Książka odpraw
 27. Dziennik przepisów
 28. Zeszyt kontroli komisariatu
 29. Książka kontroli kominiarskiej
 30. Książka kontroli sanitarnej
 31. Ewidencja obecności i wyjść w godzinach pracy
 32. Ewidencja ponadnormatywnego czasu służby i pracy
 33. Książka dyspozytora
 34. Dziennik telegramów wychodzących
 35. Książka doprowadzeń osób
 36. Książka kontroli osób zatrzymanych bez osadzenia
 37. Rejestr przeprowadzonych badań Alko –Sensorem
 38. Rejestr dozoru Policji
 39. Rejestr przeprowadzonych badań Alkotest – Drager
 40. Rejestr interwencji Policji
 41. Rejestr przeprowadzonych badań Alkometrem
 42. Zeszyt kontroli broni
 
Komisariat Policji w Kłecku
 
 1. Rejestr śledztw i dochodzeń
 2. Rejestr postępowań sprawdzających
 3. Rejestr spraw o wykroczenia
 4. Rejestr korespondencji wpływającej
 5. Rejestr korespondencji wychodzącej
 6. Rejestr postępowań sprawdzających
 7. Dziennik przepisów
 8. Dziennik korespondencji
 9. Książka doręczeń
 10. Wykaz imienny
 11. Skorowidz osób podejrzanych
 12. Skorowidz osób pokrzywdzonych
 13. Skorowidz osób zawiadamiających
 14. Skorowidz rzeczowy
 15. Rejestr wydanych zaświadczeń
 16. Pocztowa książka nadawcza
 17. Rejestr wyjść w godzinach pracy
 18. Rejestr telegramów wychodzących
 19. Rejestr telegramów wpływających
 20. Rejestr interwencji policyjnych
 21.  Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem DRAGER
 22. Rejestr badań przeprowadzonych Alko-Sensorem
 23. Rejestr pobierania notatników służbowych
 24. Rejestr mandatów karnych
 25. Rejestr zatrzymanych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych
 26. Rejestr ewidencji ukaranych kierowców
 27. Książka doprowadzeń osób
 28. Rejestr osób legitymowanych
 29. Książka służby
 30. Rejestr dozorów
 31. Rejestr pobieranych stacji i kamizelek
 32. Rejestr przepustek ZK
 33. Książka dyspozytora
 34. Książka zatrzymanych bez osadzenia
 35. Książka odpraw
 36. Rejestr rozpoznawanych przez sąd zażaleń na zatrzymanie osoby
 37. Rejestr spraw skierowanych do instytucji lub osób godnych zaufania w celu mediacji
 38. Rejestr systemu AFIS
 
Komisariat Policji w Trzemesznie
 
 1. Książka służby
 2. Książka dyspozytora
 3. Zeszyt odpraw
 4. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami na zawartość alkoholu
 5. Rejestr interwencji
 6. Książka doręczeń
 7. Rejestr korespondencji wychodzącej
 8. Wykaz przesyłek nadanych
 9. Wykaz telegramów wychodzących
 10. Wykaz telegramów przychodzących
 11. Dziennik korespondencyjny
 12. Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
 13. Skorowidz osób pokrzywdzonych
 14. Skorowidz osób podejrzanych
 15. Rejestr zażaleń na zatrzymanie osoby
 16. Rejestr wystąpień prokuratorskich
 17. Rejestr wezwań do udzielenia asysty komornikowi
 18. Rejestr mandatów karnych
 19. Rejestr sprawdzeń w AFIS
 20. Rejestr notatników służbowych
 21. Ewidencja przedłużenia czasu pracy i służby
 22. Książka kontroli broni
 23. Książka kontroli sanitarnej
 24. Rejestr śledztw i dochodzeń
 25. Rejestr postępowań sprawdzających
 26. Rejestr spraw o wykroczenie
 27. Zeszyt zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, praw jazdy
 28. Zeszyt osób powracających z ZK
 29. Zeszyt kontroli komisariatu
 30.  
 
 
 
Komisariat Policji w Witkowie
 
 1. Dzienniki przepisów
 2. Dzienniki korespondencyjne
 3. Rejestr Korespondencji wpływającej
 4. Rejestr kolizji
 5. Rejestr korespondencji wychodzącej
 6. Książka doręczeń
 7. Pocztowa książka nadawcza
 8. Wykaz przesyłek nadanych
 9. Dziennik telegramów wychodzących
 10. Dziennik telegramów wchodzących
 11. Dziennik powielonych dokumentów
 12. Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
 13. skorowidz pokrzywdzonych
 14. Skorowidz zgłaszających
 15. Skorowidz podejrzanych
 16. Rejestr wystąpień prokuratorskich
 17. Rejestr zażaleń na zatrzymanie osoby
 18. Rejestr spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego
 19. Rejestr wniosków do prokuratury o zastosowanie zabezpieczenia majątkowego
 20. Rejestr wniosków do prokuratury o wystąpienie do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania
 21. Rejestr wezwań do udzielenia asysty komornikowi
 22. Rejestr sprawdzeń w AFIS
 23. Rejestr – ewidencja ukaranych kierowców
 24. Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem karnym
 25. Rejestr wydanych zaświadczeń
 26. Ewidencja przedłużania czasu pracy i służby
 27. Książka ewidencji kluczy
 28. Książka kontroli broni
 29. Rejestr – wykaz nieletnich zagrożonych demoralizacją
 30. Rejestr – środki czystości
 31. Książka kontroli sanitarnej
 32. Książka kontroli kominiarskiej
 
Zespół Finansów i Zaopatrzenia
 
 1. Dziennik korespondencji
 2. Rejestr korespondencji wpływającej
 3. Rejestr korespondencji wychodzącej
 4. Książka doręczeń
 5. Dziennik telegramów wychodzących
 6. Skorowidz rzeczowy
 7. Skorowidz imienny
 8. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 9. Dziennik przeprowadzonych rozmów międzymiastowych
 10. Ewidencja przypadków przedłużenia czasu pracy
 11. Zeszyt dotyczący pobierania wody i artykułów spożywczych
 12. Dziennik przepisów
 13. Rejestr wniosków kserokopii akt sprawy
 14. Zeszyt planowania wydatków kasowych
 15. Księga obrotów
 16. Księgi druków ścisłego zarachowania
 17. Księga kasowa dot. mandatów
 18. Księga kasowa dot. PDOZ
 19. Dziennik pracy konserwatora
 20. Ewidencja wydanych zaświadczeń o płacach
 21. Ewidencja kosztów holowania i parkowania
 22. Rejestr szkód poza transportowych
 23. Książka ewidencji sprzętu techniki biurowej
 24. Książka ewidencji sprzętu techniki policyjnej
 25. Książka ewidencji zaopatrzenia mundurowego i medycznego
 26. Książka ewidencji sprzętu sportowo-kulturalno-oświatowego
 27. Książka ewidencji sprzętu żywnościowego
 28. Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
 29. Książka ewidencji sprzętu – narzędzia
 30. Ewidencja składanych wniosków w sprawie spraw socjalnych emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin zamieszkałych na terenie KPP Gniezno
 31. Ewidencja decyzji administracyjnych Zespołu Finansów i Zaopatrzenia
 32. Skorowidz osobowy kart mieszkaniowych funkcjonariuszy
 33. Wykaz wniosków o przeznaczenie osób do wykonywania świadczeń osobistych
 34. Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów
 35. Książka pomocnicza materiałów pędnych i smarów
 36. Książka kontowa materiałów pędnych i smarów
 37. Dziennik decyzji administracyjnych Zespołu Finansów i Zaopatrzenia dot. szkód
 38. Ewidencja liczników dystrybutorów CPN
 39. Książka druków ścisłego zarachowania – pokwitowania na dowody rejestracyjne
 40. Książka obciążenia mandatów karnych
 41. Książka magazynowa mandatów karnych
 42. Dziennik wykonanych dokumentów – ksero
 43. Ewidencja wydawanych materiałów
 44. Rejestr dokonywanych zamówień napoi chłodzących
 45. Książka ewidencji ścisłego zarachowania – nakazy
 46. Dziennik pracy dialogowej
 
 
Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
 
Kancelaria Ogólna
 
 1. Rejestr korespondencji wpływającej
 2. Rejestr korespondencji wychodzącej
 3. Rejestr korespondencji wpływającej-komisariaty
 4. Rejestr korespondencji wychodzącej – prokuratura, sąd
 5. Ewidencja zwrotu przesyłek pocztowych
 6. Rejestr ewidencji książek, dzienników dla dokumentów jawnych
 7. Rejestr ewidencji wydawania i wykorzystania kart zbliżeniowych „Wizyta”
 8. Dziennik telegramów wychodzących
 9. Dziennik przeprowadzonych rozmów międzymiastowych
 
Sekretariat
 
1.      Dziennik korespondencyjny sekretariatu
2.      Książka doręczeń
3.      Rejestr korespondencji wpływającej do sekretariatu
4.      Rejestr korespondencji wychodzącej z sekretariatu
5.      Dziennik telegramów wychodzących do sekretariatu
6.      Dziennik telegramów wchodzących z sekretariatu
7.      Ewidencja rozkazów personalnych
8.      Ewidencja wysłanych rozkazów
9.      Decyzje, postanowienia KPP Gniezno
10. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
11. Ewidencja nadgodzin
12. Skorowidz imienno – rzeczowy
13. Ewidencja wypadków przy pracy
14. Rejestr skarg i wniosków
15. Ewidencja przyjęć interesantów
16. Rejestr rozmów dyscyplinujących
17. Rejestr prowadzonych postępowań dyscyplinarnych
18. Dziennik ewidencji rozkazów o wyróżnienie
19. Rejestr raportów i wniosków o przyznanie zapomogi pieniężnej dla policjantów i pracowników policji
20. Protokolarz komisji socjalno-bytowej
21. Rejestr prowadzonych postępowań wyjaśniających
22. Rejestr prowadzonych rozmów międzymiastowych
23. Dziennik przeprowadzonych rozmów międzymiastowych
24. Ewidencja przyjęć policjantów i pracowników cywilnych
25. Książka wyjść
26. Wykaz wydanych dokumentów ścisłego zarachowania
27. Wykaz reklamowanych do WKU
28. Książka doręczeń akt osobowych
29. Rejestr korespondencji wychodzącej – akt osobowych wychodzących do KWP Poznań
30. Księga inwentarzowa księgozbioru. Rejestr skierowań na badania
31. Medycyna pracy. Rejestr ważnych badań profilaktycznych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
 

Metryczka

Data publikacji 19.11.2009
Data modyfikacji 11.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Osińska KPP Gniezno
Osoba modyfikująca informację:
Anna Osińska
do góry