Ewidencje i rejestry

Prowadzone w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie ewidencje i rejestry

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

- Dziennik korespondencji Sekretariatu/Pionu

- Rejestr Korespondencji Wpływającej

- Rejestr Korespondencji Wychodzącej

- Książka Doręczeń Przesyłek Miejscowych

- Ewidencja Faksów

- Ewidencja Wyjść

- Formularz Spisu Spraw

- Wykaz Przesyłek Nadanych

- ERCDS (Dowody Rzeczowe)

- Listonosz

 

Wydział Kryminalny

- Dziennik korespondencji Sekretariatu/Pionu Tom I-IV

- Rejestr Korespondencji Wpływającej Tom I-V

- Rejestr Korespondencji Wychodzącej TOM I-II

- Książka Doręczeń Przesyłek Miejscowych TOM I-II

- Ewidencja Faksów

- Skorowidz Imienny

- Skorowidz Rzeczowy

- Ewidencja Wyjść

 

Wydział Prewencji 

- Dziennik Korespondencji

- Rejestr korespondencji wpływającej

- Rejestr ewidencji notatników służbowych

- Rejestr spraw o wykroczenia

- Rejestr mandatów karnych Wydziału Prewencji

- Teczka dot. szkoleń w Wydziale Prewencji KPP

- Książka ewidencji kluczy

- Książka osób zatrzymanych

- Rejestr wejść i wyjść

- Rejestr korespondencji wpływającej

- Książka kontroli sanitarnej.

- Rejestr wydanych kluczy

- Rejestr wydanych posiłków zatrzymanym w PDOZ.

- Rejestr pobranych MTP do służby

- Rejestr pobranych radiotelefonów nasobnych

- Książka przebiegu służby przy PDOZ

- Książka – dyslokacja służby

- Książka wydania broni

- Książka dyspozytora

- Rejestr „Pojazdy zabezpieczone dla potrzeb Policji”

- Rejestry badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

- Rejestr osób zatrzymanych

- Teczka rejonu

- Teczka dot. przemocy w rodzinie

- Teczka dot. nieletnich

- Segregator – zarządzenia, ustawy dot. dzielnicowych

- Segregator – Niebieskie karty sprawozdania

- Zeszyt odpraw do służby dzielnicowych

- Dziennik korespondencji sekretariatu Wydziału Prewencji

- Elektroniczna Książka przebiegu służby

- Książka wydania broni z pododdziału

- Segregator – Posiłki profilaktyczne

- Rejestr mandatów karnych zespołu dzielnicowych

- Teczka – współpraca z instytucjami pozapolicyjnymi

- Teczka – współpraca z innymi komórkami i jednostkami Policji

- Teczka – programy prewencyjne

- Rejestr korespondencji wychodzącej

- Rejestr Faksów

- Książka doręczeń przesyłek miejscowych

- Skorowidz imienny

Zespół Dyscyplinarny, Skarg i Wniosków

- Rejestr czynności wyjaśniających

- Rejestr skarg i wniosków

- Zeszyt przyjęć interesantów

 

Komisariat Policji w Czerniejewie
 
 1. Rejestr Śledztw i dochodzeń
 2. Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia
 3. Rejestr spraw o wykroczenia
 4. Rejestr korespondencji wpływającej
 5. Rejestr zatrzymanych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych
 6. Rejestr korespondencji wychodzącej
 7. Rejestr notatników
 8. Rejestr systemu AFIS
 9. Rejestr wezwań do udzielenia asysty
 10. Rejestr spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego
 11. Rejestr zażaleń na zatrzymanie osoby
 12. Rejestr kancelaryjny w prawie ewidencji ukaranych kierowców
 13. Rejestr przekazanych mandatów karnych
 14. Rejestr kolizji drogowych
 15. Książka doręczeń
 16. Pocztowa książka nadawcza
 17. Wykaz przesyłek nadanych
 18. Dziennik korespondencji sekretariatu
 19. Skorowidz imienno – rzeczowy do dziennika korespondencyjnego
 20. Skorowidz osób podejrzanych
 21. Skorowidz osób zawiadamiających o przestępstwie
 22. Skorowidz osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa
 23. Księga dowodów rzeczowych
 24. Rejestr przyjęć interesantów
 25. Książka służby
 26. Książka odpraw
 27. Dziennik przepisów
 28. Zeszyt kontroli komisariatu
 29. Książka kontroli kominiarskiej
 30. Książka kontroli sanitarnej
 31. Ewidencja obecności i wyjść w godzinach pracy
 32. Ewidencja ponadnormatywnego czasu służby i pracy
 33. Książka dyspozytora
 34. Dziennik telegramów wychodzących
 35. Książka doprowadzeń osób
 36. Książka kontroli osób zatrzymanych bez osadzenia
 37. Rejestr przeprowadzonych badań Alko –Sensorem
 38. Rejestr dozoru Policji
 39. Rejestr przeprowadzonych badań Alkotest – Drager
 40. Rejestr interwencji Policji
 41. Rejestr przeprowadzonych badań Alkometrem
 42. Zeszyt kontroli broni
 
Komisariat Policji w Kłecku
 
 1. RCDŚ
 2. Rejestr spraw o wykroczenia
 3. Rejestr korespondencji wpływającej
 4. Rejestr korespondencji wychodzącej
 5. Dziennik korespondencji
 6. Książka doręczeń
 7. Wykaz imienny
 8. Rejestr wyjść w godzinach pracy
 9. Rejestr telegramów wychodzących
 10. Rejestr telegramów wpływających
 11. Rejestr interwencji policyjnych
 12.  Rejestr badań przeprowadzonych A2,0
 13. Rejestr badań przeprowadzonych Alko-Sensorem
 14. Rejestr pobierania notatników służbowych
 15. Rejestr mandatów karnych
 16. Książka doprowadzeń osób
 17. Rejestr dozorów
 18. Rejestr pobieranego sprzętu
 19. Rejestr przepustek ZK
 20. Książka dyspozytora
 21. Książka odpraw
 22. Rejestr poszukiwanych w trybie administracyjno - porządkowym
 23. Książka nadzoru nad służbą dzielnicowych
 24. Książka nadzoru nad służbą zewnętrzną
 25. Książka kontroli
 26. Książka kontroli zewnętrznej
 
Komisariat Policji w Trzemesznie
 
 1. Książka służby
 2. Książka dyspozytora
 3. Zeszyt odpraw
 4. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami na zawartość alkoholu
 5. Rejestr interwencji
 6. Książka doręczeń
 7. Rejestr korespondencji wychodzącej
 8. Wykaz przesyłek nadanych
 9. Wykaz telegramów wychodzących
 10. Wykaz telegramów przychodzących
 11. Dziennik korespondencyjny
 12. Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
 13. Skorowidz osób pokrzywdzonych
 14. Skorowidz osób podejrzanych
 15. Rejestr zażaleń na zatrzymanie osoby
 16. Rejestr wystąpień prokuratorskich
 17. Rejestr wezwań do udzielenia asysty komornikowi
 18. Rejestr mandatów karnych
 19. Rejestr sprawdzeń w AFIS
 20. Rejestr notatników służbowych
 21. Ewidencja przedłużenia czasu pracy i służby
 22. Książka kontroli broni
 23. Książka kontroli sanitarnej
 24. Rejestr śledztw i dochodzeń
 25. Rejestr postępowań sprawdzających
 26. Rejestr spraw o wykroczenie
 27. Zeszyt zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, praw jazdy
 28. Zeszyt osób powracających z ZK
 29. Zeszyt kontroli komisariatu
 
 
 
Komisariat Policji w Witkowie
 
 1. Dzienniki przepisów
 2. Dzienniki korespondencyjne
 3. Rejestr Korespondencji wpływającej
 4. Rejestr kolizji
 5. Rejestr korespondencji wychodzącej
 6. Książka doręczeń
 7. Pocztowa książka nadawcza
 8. Wykaz przesyłek nadanych
 9. Dziennik telegramów wychodzących
 10. Dziennik telegramów wchodzących
 11. Dziennik powielonych dokumentów
 12. Skorowidz do dziennika korespondencyjnego
 13. skorowidz pokrzywdzonych
 14. Skorowidz zgłaszających
 15. Skorowidz podejrzanych
 16. Rejestr wystąpień prokuratorskich
 17. Rejestr zażaleń na zatrzymanie osoby
 18. Rejestr spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego
 19. Rejestr wniosków do prokuratury o zastosowanie zabezpieczenia majątkowego
 20. Rejestr wniosków do prokuratury o wystąpienie do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania
 21. Rejestr wezwań do udzielenia asysty komornikowi
 22. Rejestr sprawdzeń w AFIS
 23. Rejestr – ewidencja ukaranych kierowców
 24. Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem karnym
 25. Rejestr wydanych zaświadczeń
 26. Ewidencja przedłużania czasu pracy i służby
 27. Książka ewidencji kluczy
 28. Książka kontroli broni
 29. Rejestr – wykaz nieletnich zagrożonych demoralizacją
 30. Rejestr – środki czystości
 31. Książka kontroli sanitarnej
 32. Książka kontroli kominiarskiej
 
Zespół Finansów
 
 1. Dziennik korespondencji
 2. Rejestr korespondencji wpływającej
 3. Rejestr korespondencji wychodzącej
 4. Książka doręczeń
 5. Dziennik telegramów wychodzących
 6. Skorowidz rzeczowy
 7. Skorowidz imienny
 8. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 9. Dziennik przepisów
 10. Rejestr wniosków kserokopii akt sprawy
 11. Księgi druków ścisłego zarachowania
 12. Księga kasowa dot. mandatów
 13. Ewidencja wydanych zaświadczeń o płacach
 14. Ewidencja kosztów holowania i parkowania
 15. Książka ewidencji sprzętu techniki biurowej
 16. Książka ewidencji sprzętu techniki policyjnej
 17. Książka ewidencji zaopatrzenia mundurowego i medycznego
 18. Książka ewidencji sprzętu sportowo-kulturalno-oświatowego
 19. Książka ewidencji sprzętu żywnościowego
 20. Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego
 21. Książka ewidencji sprzętu – narzędzia
 22. Ewidencja składanych wniosków w sprawie spraw socjalnych emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin zamieszkałych na terenie KPP Gniezno
 23. Ewidencja decyzji administracyjnych Zespołu Finansów
 24. Skorowidz osobowy kart mieszkaniowych funkcjonariuszy
 25. Książka druków ścisłego zarachowania – pokwitowania na dowody rejestracyjne
 26. Książka magazynowa mandatów karnych
 27. Rejestr raportów o zwrot kosztów dojazdu do służby
 
 
Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
 
Kancelaria Ogólna
 
 1. Rejestr korespondencji wpływającej
 2. Rejestr korespondencji wychodzącej
 3. Rejestr korespondencji wpływającej-komisariaty
 4. Rejestr korespondencji wychodzącej – prokuratura, sąd
 5. Ewidencja zwrotu przesyłek pocztowych
 6. Rejestr ewidencji książek, dzienników dla dokumentów jawnych
 7. Rejestr ewidencji wydawania i wykorzystania kart zbliżeniowych „Wizyta"
 
Sekretariat
 
1.      Dziennik korespondencyjny sekretariatu
2.      Książka doręczeń
3.      Rejestr korespondencji wpływającej do sekretariatu
4.      Rejestr korespondencji wychodzącej z sekretariatu
5.   Dziennik faksów
6.   Ewidencja rozkazów personalnych
7.   Ewidencja wysłanych rozkazów
8.   Decyzje, postanowienia KPP Gniezno
10. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
11. Ewidencja nadgodzin
12. Skorowidz imienno – rzeczowy
13. Ewidencja wypadków przy pracy
14. Rejestr skarg i wniosków
15. Ewidencja przyjęć interesantów
16. Rejestr rozmów dyscyplinujących
17. Rejestr prowadzonych postępowań dyscyplinarnych
18. Dziennik ewidencji rozkazów o wyróżnienie
19. Rejestr raportów i wniosków o przyznanie zapomogi pieniężnej dla policjantów i pracowników policji
20. Protokolarz komisji socjalno-bytowej
21. Rejestr prowadzonych postępowań wyjaśniających
22. Rejestr prowadzonych rozmów międzymiastowych
23. Dziennik przeprowadzonych rozmów międzymiastowych
24. Ewidencja przyjęć policjantów i pracowników cywilnych
25. Książka wyjść
26. Wykaz wydanych dokumentów ścisłego zarachowania
27. Wykaz reklamowanych do WKU
28. Książka doręczeń akt osobowych
29. Rejestr korespondencji wychodzącej – akt osobowych wychodzących do KWP Poznań
30. Księga inwentarzowa księgozbioru. Rejestr skierowań na badania
31. Medycyna pracy. Rejestr ważnych badań profilaktycznych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 19.11.2009
Data modyfikacji 26.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Osińska KPP Gniezno
Osoba modyfikująca informację:
Anna Osińska
do góry